Gebruiksvoorwaarden

Bij het plaatsen van een bestelling, verklaart u onvoorwaardelijk akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. Door  bovendien op eender welke wijze gebruik te maken van de website van Softly Notes [www.ketronshop.com] verklaart  u eveneens akkoord te gaan met alle hieronder opgesomde voorwaarden. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dient u de website onmiddellijk te verlaten.

 1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden, alsook eventuele bijzondere voorwaarden, zijn van toepassing op al onze prestaties en sluiten alle andere voorwaarden uit. Elke afwijking dient schriftelijk en van tevoren door ons bevestigd te worden.

Elke clausule die niet in overeenstemming of die in contradictie is met onze algemene voorwaarden, en die van toepassing is op bestelbonnen, lastenboeken of eender welk ander document, kan ons niet ten laste gelegd worden tenzij hierover op voorhand door ons doelbewust een schriftelijk akkoord werd ondertekend.

 1. Onderneming

Softly Notes  vzw, Baraplein 18 bus 7C, 1070 Brussel (België)

Btw-nummer: BE 0459.685.968

Rekeningnummer:

Argenta

BE43 9731 2996 7001

BIC(SWIFT): ARSP BE 22

 1. Website

De website van Softly Notes is toegankelijk via www.ketronshop.com en omvat eveneens de subdomeinen van dit domeinnaam.

De externe links van bedrijven en/of particulieren die op deze websites geplaatst zijn, worden enkel ter informatie meegegeven, en verbinden Softly Notes op geen enkele wijze met de betrokken eigenaars van deze links.

 1. Registratie en bezoeken op www.ketronshop.com

Van geregistreerde gebruikers worden een aantal gegevens op de server van www.ketronshop.com bewaard (o.a. naam, voornaam, emailadres, adres, IP-adressen van waaruit de registratie en bezoeken gebeuren, bestelhistoriek, enz.).

Deze persoonlijke gegevens dienen enkel voor intern gebruik, en worden in geen enkel geval doorgegeven of doorverkocht aan derde partijen (uitzondering hierop is in geval van opeising door de bevoegde overheidsdiensten). Ze zullen evenmin aangewend worden voor het voeren van publicitaire campagnes. Het verzenden van een nieuwsbrief gebeurt enkel indien een gebruiker van www.ketronshop.com daar uitdrukkelijk toestemming toe heeft gegeven. U kan te allen tijde uw inschrijving op de nieuwsbrief annuleren, door middel van een brief (te sturen aan Softly Notes vzw; adres zie 2. Onderneming) of via email aan sales@ketronshop .com.

Geregistreerde gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens consulteren en wijzigen via de link ‘Mijn account’ die verschijnt in het hoofdmenu bij het inloggen op de website van www.ketronshop.com.

Wanneer u uw gegevens permanent wil laten wissen, kan u dit schriftelijk aanvragen, door middel van een email aan sales@ketronshop .com.

Al uw persoonlijke gegevens in onze actieve databases worden op dat moment gewist, en niet verder gebruikt. Het is echter technisch niet mogelijk om eventuele bestaande records in inactieve databases (bvb. in geval van een backup op CD-rom van onze bestanden) te wissen.

Het emailadres van al dan niet geregistreerde bezoekers en gebruikers van Softly Notes, die aangegeven hebben onze nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen, wordt bewaard in een speciale database, om te vermijden dat deze voornoemde bezoekers en gebruikers in de toekomst van Softly Notes ongewenste email ontvangen.

 1. Nieuwsbrief en campagnes

Wanneer u aangegeven hebt om de nieuwsbrief te ontvangen, zal u regelmatig informatie over producten en diensten, en eventuele acties op www.ketronshop.com ontvangen. Wanneer u uw gegevens permanent wil laten wissen, kan u dit schriftelijk aanvragen, door middel van een email aan sales@ketronshop .com.

 1. Informatie op de website

Alle informatie op de website van www.ketronshop.com wordt te goeder trouw gegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke fouten in deze informatie.

Niettemin doen wij ons uiterste best om de inhoud van webpagina’s, productfiches e.d. correct weer te geven.

Afbeeldingen bij de producten worden gegeven ter illustratie, maar kunnen mogelijk afwijken van de reële situatie. We behouden ons het recht voor om andere, evenwaardige producten te leveren dan diegene aangeboden op de website (dit bv. in het geval van uitputting van de voorraad enz.).

Reviews en commentaren die door de bezoekers en gebruikers van de website www.ketronshop.com worden gepost, dienen objectief en van niet kwetsende aard voor personen en/of bedrijven te zijn. Softly Notes kan zonder voorafgaande toestemming van de schrijver, de inhoud van een review of commentaar van een gebruiker en/of bezoeker van de website geheel of gedeeltelijk verwijderen van de website.

 1. Prijzen

Alle prijzen die op de website van www.ketronshop.com worden meegedeeld, zijn in Euro en inclusief btw en eventuele taksen. De kortingen in procenten worden ter informatie naast de prijzen meegedeeld, en werden naar de bovenliggende eenheid afgerond.

De totaalprijs van uw bestelling wordt u steeds via email toegezonden onder de vorm van een orderbevestiging.

De prijzen op de website van www.ketronshop.com en in de orderbevestiging zijn bindend voor beide partijen, tenzij in geval van gebeurlijke vergissingen in de prijsvermelding, of in geval van onverwachte of niet meegedeelde prijsstijgingen bij onze fabrikanten of leveranciers. We streven er in ieder geval naar om de prijsvermelding correct te laten verlopen.

 1. Bestelling en verkoopsovereenkomst

Elke bezoeker van www.ketronshop.com kan een bestelling plaatsen. Voor het plaatsen van een bestelling dient u geregistreerd te zijn op de website, maar wordt u bij het uitchecken wel gevraagd om een aantal belangrijke gegevens in te vullen (o.a. naam, leveringsadres, emailadres, enz.).

Wanneer u een bestelling heeft geplaatst, wordt er een automatisch emailbericht gezonden naar het emailadres dat u bij de bestelling heeft opgegeven. Dit emailbericht geeft u de zekerheid dat wij uw bestelling goed hebben ontvangen.

Vanaf de verzendingsdatum van deze mail, heeft u 14 opeenvolgende dagen de tijd om uw betaling via overschrijving uit te voeren op het rekeningnummer dat vermeld staat in uw orderbevestiging. Indien wij na deze termijn geen betaling hebben ontvangen, wordt uw bestelling automatisch geannuleerd door www.ketronshop.com.

Vanaf het ogenblik dat wij uw betaling binnen de vastgestelde termijn ontvangen, gaat de overeenkomst tussen Softly Notes en de klant in, en betekent dit dat u akkoord gaat met de inhoud van en de prijszetting in de orderbevestiging. Op dat moment is het annuleren van de bestelling niet meer mogelijk, tenzij mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van ten minste 15% van de waarde van de bestelde goederen, kortingen niet meegerekend. Softly Notes kan om redenen van overmacht, eenzijdig de verkoopsovereenkomst verbreken. In dit geval wordt tussen de beide partijen (koper en verkoper) getracht naar een minnelijke schikking.

 1. Leveringstermijn

Wij streven er naar om onze producten zo snel mogelijk naar onze klanten te versturen. In principe worden courante artikelen binnen de twee werkdagen verstuurd. De leveringstermijn is afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten, en van andere factoren die deze levering kunnen beïnvloeden en waarop Softly Notes geen vat heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval bij overmacht en meer bepaald in het geval van ongevallen, oorlog, onrust, stakingen of versperringen die de bouwsector in het algemeen of in het bijzonder beïnvloeden, ernstig tekort aan mankracht of grondstoffen, overstroming, incidenten overkomen aan het materieel en in het geval van failliet of bankroet van een leverancier of onderaannemer.

Het overschrijden van een overeengekomen levertermijn is in geen geval een reden voor het verbreken van een verkoopsovereenkomst door de klant.

 1. Levering

Levering van de goederen gebeurt op een vooraf afgesproken tijdstip en plaats, tenzij de goederen met de post of een koerierbedrijf worden verstuurd.

De levering is voorzien tot op het gelijkvloers. De klant dient ervoor te zorgen dat de plaats van levering gemakkelijk bereikbaar is.

De levering omhelst enkel het afleveren van de goederen, en niet de installatie of ingebruikname.

Bij afwezigheid van de klant tijdens de levering, kan het product opnieuw aangeboden worden, maar dient de klant de transportkosten voor de tweede levering eveneens te vergoeden.

 1. Bedenktijd

Na ontvangst van de goederen, heeft u conform de wettelijke bepalingen, recht op veertien kalenderdagen bedenktijd. Binnen deze termijn nemen wij het aangekochte product terug, waarbij de verzendingskosten heen en terug voor uw rekening zijn.

U dient ons schriftelijk (via email of door middel van aangetekende brief) op de hoogte te stellen van het feit dat u het artikel wenst terug te geven, zonder dat u hiervoor een motivatie dient te geven. Gelieve bij deze communicatie het rekeningnummer te vermelden waarop de aankoopsom dient teruggestort te worden.

Deze regel is enkel van toepassing indien het product ongebruikt, nog wederverkoopbaar is en ongeschonden en in zijn originele verpakking wordt teruggestuurd, samen met eventuele bijhorende documenten en accessoires.

Enkel voorraadartikels kunnen worden teruggenomen. Producten die speciaal werden besteld of die op maat werden gemaakt, kunnen niet worden geretourneerd, tenzij in onderling akkoord en mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van ten minste 15% van de waarde van de goederen, kortingen niet meegerekend. Indien u wenst te weten of een bepaald artikel door ons als courant (voorraad) artikel wordt beschouwd, kunt u ons hiervoor contacteren via email.

Na ontvangst door Softly Notes van het teruggestuurde product, wordt door ons gecontroleerd of aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan. In voorkomend geval wordt de aankoopsom exclusief verzendingskosten, binnen de 30 dagen integraal teruggestort op uw rekening. Indien dit niet het geval is dienen de goederen door te klant te worden afgehaald op een nader te bepalen adres. Verzending is mogelijk na betaling door de klant van de reële verzendingskosten.

 1. Garantie

De Belgische wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing op de producten en diensten geleverd door Softly Notes. Deze geldt niet bij verkeerde manipulatie van de bijhorende software, noch voor updates. Er mogen bijgevolg kosten doorgerekend worden indien het aangemelde toestel geen hardware gebreken vertoont en dus hersteld kan worden op software niveau. 

Het onderhoud van de geleverde producten is niet inbegrepen in de prijs, tenzij dit uitdrukkelijk werd vermeld in een schriftelijke overeenkomst.

 1. Betalingsvoorwaarden

Alle facturen van de opdrachtnemer zijn door de opdrachtgever betaalbaar via overschrijving of kredietkaart.

 1. Geschillen

Gebeurlijke klachten dienen ons schriftelijk (via email of door middel van een aangetekende brief) te worden meegedeeld. Wij nemen iedere klacht of opmerking ter harte en zullen ons uiterste best doen, om u in geval van een gefundeerde klacht of opmerking, tevreden te stellen.

In geval van geschillen tussen beide partijen (klant/verkoper), zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd. Deze toewijzing van jurisdictie is niet noodzakelijk van toepassing op handelingen met het oog op de terugvordering van schulden.